Mag ik niets meer inhouden op het minimumloon nettoloon door de WAS?

De Wet Aanpak Schijninstructies (WAS) heeft vanaf 1 januari 2016 strenge bepalingen geformuleerd als het gaat om een juiste betaling, inhouding en specificatie van het minimum nettoloon op de salarisstrook.

 

Wat moet u in ieder geval weten van minimum nettoloon?

U moet minimaal het netto equivalent van het wettelijk minimum (cao) loon aan uw medewerkers uitbetalen. Hierop mogen in principe geen inhoudingen verrekend worden, een paar uitzonderingen nagelaten.

Het netto loonbegrip is niet gedefinieerd, dit kan per werknemer verschillen. In het algemeen kan worden gesteld dat onder het netto loon equivalent van het minimum loon kan worden verstaan:

Het bruto minimum (cao)loon minus de verplichte toegestane inhoudingen zoals:

  • Loonheffing
  • Pensioenpremies
  • Aanvullende verzekeringspremies die de pensioenverzekering oplegt
  • Inhouding van maximaal 30% i.v.m. 2e ziektejaar

 

Inhoudingen op het wettelijk minimum loon zijn niet toegestaan

In principe zijn alle inhoudingen op het wettelijk minimum loon verboden, tenzij er een wettelijke basis is voor de inhouding zoals de pensioenwet of de wet op de loonbelasting. Onderstaand een aantal voorbeelden van inhoudingen die in de praktijk veel voorkomen, maar die dus niet meer ingehouden mogen worden wanneer iemand  daardoor onder het minimum nettoloon equivalent komt:

  • Inhoudingen op grond van de cao
  • Huur
  • Boetes
  • Maaltijden
  • Personeelsvereniging

 

Mag ik dan helemaal niets meer inhouden op het minimumloon als werkgever?

Hoe doet u dat dan bijvoorbeeld met een boete? U kunt ervoor kiezen verrekeningen in te houden over meerdere periodes of bijvoorbeeld door te schuiven naar een volgende loonperiode. Dit kan het geval zijn wanneer er vakantiegeld of een bonus wordt uitbetaald.

 

Hoe zit het dan met loonbeslag en beslagleggingen?

Daar verandert niets. Regelingen omtrent loonbeslagen en beslagleggingen zijn in andere regelgeving opgenomen. U mag dus wel minder dan het netto loon equivalent van het wettelijk minimumloon betalen wanneer er een beslaglegging of loonbeslag is. Wel moet u rekening houden met de beslagvrije voet.

 

Bewijs van betaling

Het loonzakje (de envelop waarin het nettoloon aan het einde van de betaalperiode aan de medewerker werd uitbetaald) is nog steeds te koop, maar mag u niet meer gebruiken. U moet het wettelijk minimum nettoloon echt overmaken aan uw werknemers. Let er op dat de (bank)rekening ook daadwerkelijk op naam van uw werknemer staat.

 

Uw medewerker moet de loonstrook kunnen begrijpen

De Inspectie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert of bedrijven de wet WAS goed uitvoeren. Bij controle moeten uw stroken dus op orde zijn. Uitgangspunt daarbij is dat uw medewerkers exact moeten begrijpen wat het loon is, wat vergoedingen zijn en wat de inhoudingen zijn. U moet het brutoloon dus specificeren als dit bijvoorbeeld uit meerdere looncomponenten is opgebouwd. Elk component moet gespecificeerd zijn met een omschrijving, bijvoorbeeld vergoeding maaltijd, vergoeding huisvesting. Een omschrijving als “algemene onkostenvergoeding” mag niet meer.

 

Voorbeeld inhouding ziektedagen

Bruto periodesalaris                      € 1.800,00

Inhouding wachtdagen                 €      415,40

Inhouding ziektedagen 70%        €       112,16

Bruto loon                                     € 1.272,44

Het dik gedrukte bedrag zit onder het wettelijk minimum brutoloon. Het wettelijk bruto minimumloon voor een 23 jarige met een fulltime werkweek is € 1.507,80. Dan kun je dus zeker stellen dat dit onder het netto loonequivalent zit en dat de verrekening van de wachtdagen en de ziekte nu dus niet volledig kan plaats vinden.

 

Voorbeeld inhouding

Bruto loon                                                                                     € 1.507,80 (wettelijk minimum loon)

Inhouding pensioenpremie                                                       €       50,00

Inhouding loonheffing                                                                €     100,00 -/-

Loon na loonheffing                                                                    € 1.357,80 ( minimum netto loon equivalent)

Onkostenvergoeding                                                                    €      50,00 +

Inhouding boete                                                                            €      65,00 -/-

Netto loon                                                                                       €  1.342,80         

Het minimum nettoloon wat betaald moet worden is hoger dan het netto loon na aftrek van de boete. De boete mag deze maand niet helemaal verrekend worden. Werknemer moet minimaal het bedrag van € 1.357,80 op zijn bankrekening ontvangen.

Uw salarisadviseur van MKB Salarisadviseurs zorgt er uiteraard voor dat uw loonstrookje voldoet aan de eisen van de Wet aanpak en schijnconstructie. Mocht u echter toch nog vragen hebben, wij delen graag onze kennis met u. Neem gerust contact op via het contactformulier of bel ons op telefoonnummer 0318 – 830 234.

Terug naar overzicht